top of page

Đòn 1-2 (Jab-Cross) trong MMA

Đòn 1-2, 1 combo rất cơ bản nhưng không hề đơn giản.