top of page

Thực hiện đòn Kimura ở vị trí Side-control

Làm thế nào để kiểm soát chặt đối phương trong khi thực hiện đòn Kimura ở vị trí Side-control?