top of page

Vietnam Top Team đi thi đấu giải Jiu-Jitsu quốc gia

Fight team của VTT sẽ lên đường đi thi đấu giải Jiu-Jitsu quốc