top of page

Low kick in MMA

Hướng dẫn về đòn low kick (phang ống/phang trụ) trong bộ môn MMA